EUREKA ATOM

  • Điều chỉnh độ thô mịn siêu nhỏ và không có “khấc”
  • Tự định lượng khi xay
28.400.000₫